Download Song as PPT

saruva Logathiba

1. rUt Nyhfhjpgh ek];fhuk;!
rUt rpU\;bfNd ek];fhuk;!
jiu, fly;, capH, thd;, rfyKk; gilj;j
jahgu gpjhNt, ek];fhuk;

2. jpU mtjhuh ek];fhuk;!
n[fj;jpul;rfNd ek];fhuk;!
juzpapd; kDlH capH mile;Njhq;fj;
jUtpdpy; khz;Nlha; ek];fhuk;

3. gupRj;j Mtp, ek];fhuk;!
guk rw;FUNt, ek];fhuk;!
m&gpaha; mbahH mfj;jpdpy; trpf;Fk;
muparpj;Nj rjh ek];fhuk;

4. Kj;njhopNyhNd ek];fhuk;!
%d;wpnyhd;NwhNd ek];fhuk;!
fHj;jhjp fHj;jh, fUzhrKj;jpuh
epj;jpa jpupNafh, ek];fhuk;