View Song as video Download Song as PPT

Thiruppatham Nambi Vanthaen

jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;
fpUig epiw ,NaRNt
jkjd;ig fz;lile;Njd;
Njt r%fj;jpNy

1. ,isg;ghWjy; jUk; Njth
fisj;Njhiu Njw;wpLNk
rpYit epoy; ve;jd; jQ;rk;
Rfkha; mq;F jq;fpLNtd;
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

2. vd;id Nehf;fpf; $g;gpL vd;wPH
,d;dy; Jd;g Neuj;jpYk;
fUj;jha; tprhupj;J vd;Wk;
fdpNthnld;id Nehf;fpLNk
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

3. kdk; khw khe;jH ePuy;y
kd Ntz;Ljy; Nfl;bLk;
vdJs;sk; Cw;wp n[gpj;Nj
,NaRNt ck;ik mz;bLNtd;
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

4. vd;idf; iftplhjpUk; ehjh
vd;d epe;ij NeupbDk;
ckf;fhf ahTk; rfpg;Ngd;
ckJ ngyd; <e;jpLNk
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

5. ck;ik Cf;fkha; Nehf;fpg;ghHj;Nj
cz;ikaha; ntl;fk; milNad;
jkJ Kfg; gpufhrk;
jpdKk; vd;dpy; tPrpLNj
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

6. rj;JU jiy ftpo;e;Njhl
epj;jKk; fpupia nra;jpLk;
vd;idj; Njw;wpLk; milahsk;
,NaRNt ,d;W fhl;bLNk
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

7. tpRthrj;jhy; gopj;Njhq;f
tPug;ghij fhl;bdPNu
tsHe;J fdpjUk; tho;it
tpUk;gp tuk; Ntz;LfpNwd;
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

8. gyH js;spd %iyf;fy;Ny
guk rPNahd; kPjpNy
gpufhrpf;Fk; mij Nehf;fp
gjwhkNy fhj;jpUg;Ngd;
- jpUg;ghjk; ek;gp te;Njd;

Thirupatham nambhi vanthaen
Kirubai nirai yesuvae
Thamathanbai kanthadainthaen
Deva samugathilae

1. Ilaiparuthal tharum deva
Kalaithorai thethridumae
Siluvai nilal enthan thancham
Sugamaai angu thangiduvaen
- Thirupatham nambhi

2. Ennai nookki koopidu endreer
Innal thunba nerathilum
Karuthaai visarithu endrum
Kanivodennai nokiidumae
- Thirupatham nambhi

3. Manam maara manthar neerala
Mana venduthal kethidum
Enathulam ootri jebithae
Yesuvae ummai andiduvaen
- Thirupatham nambhi

4. Ennai kaividathirum naatha
Enna ninthai neridinum
Umakaga yavum sagipaen
Umathu belan einthudumae
- Thirupatham nambhi

5. Ummai ookamaai nokipparthae
Unmaiyai vetkam adaiyaen
Thamathu muga prakasam
Dinamum ennil veesiduthae
- Thirupatham nambhi

6. Sathru thalai kavilnthoda
Nithamum kiriyai seithidum
Ennai thethridum adaiyalam
Yesuvae indru kaathidumae
- Thirupatham nambhi

7. Visuvasathaal palithonga
Veerapathai kaatineerae
Valarnthu kanitharum vaalvai
Virumpi varam vendugiraen
- Thirupatham nambhi

8. Palar thalina moolaikalae
Parama seeyon meethilae
Prakasikum athai nokki
Patharamalae kaathirupaen
- Thirupatham nambhi