View Song as video Download Song as PPT

Then Inimaiyilum Yesuvin Namam

Njd; ,dpikapYk; ,NaRtpd; ehkk;
jpt;a kJukhNk mijj;
NjbNa ehb xbNa tUtPH jpUr;rigahNdhNu

1. fhrpdpjdpNy Nerkjhf f\;lj;ij cj;jupj;Nj ghtf;
frlij mWj;J rhgj;ijj; njhiyj;NjhH
fz;LzH eP kdNk

2. ghtpia kPl;fj; jhtpNa capiuj;
jhNk <e;jtuhk; - gpd;Dk;
Nekpahk; fUiz epiytuKz;L
epjk; Jjp vd; kdNk

3. fhiyapy; gdpNghy; khakha; cyfk;
cghakha; ePq;fp tpLk; - vd;Wk;
fHj;jupd; ghjk; epr;rak; ek;G
fUj;jha; eP kdNk

4. Jd;gj;jpy; ,d;gk; njhy;iyapy; ey;y
Jiztuhk; Neruplk; - eP
md;gjha; NrHe;jhy; mizj;Jidf; fhg;ghH
Mirnfhs; eP kdNk

5. G+Nyhfj;jhUk; NkNyhfj;jhUk;
Gfo;e;J Nghw;Wk; ehkk; - mijg;
gpbj;Jf; nfhz;lhy;jhd; Ngupd;g tho;itg;
ngWtha; eP kdNk

Then Inimaiyilum Yesuvin Naamam
Dhivya Madhuramaamae - Adhaith
Thediyae Naadi Odiyae Varuveer thiruchapaiyaanorae

1. Kaasini Thenilae Nesamathaagak
Kastaththai Uththariththae - Paavak
Kasadadhai Aruththu Saabaththai Tholaiththaar
Kandunar Nee manamae

2. Paaviyai Meetkkath Thaaviyae Uyiraith
Thaamae Eendhavaraam - Pinnum
Nemiyaam Karunai Nilaivaramudae
Nidham Thuthi En Manamae

3. Kaalaiyil Panipol Maayamaai Yaavum (ulagam)
Ubaamayaai Neengividum - Endrum
Kartharin Paadham Nitchayam Nambu
Karuththaai Nee Manamae

4. Thunbaththil Inbam Thollaiyil Nalla
Thunaivaraam Nesaridam - Neeyum
Anbadhaai Serndhaal
Anaiththu Kaappaar Aasaikol Nee Manamae

5. Boologaththaarum Melogaththaarum
Pugazhndhu Pottrum Naamam - Adhaip
Poondu Kondaal than Ponnagar Vaazhvil
Puguvaai Nee Manamae