View Song as video Download Song as PPT

Medley 2

rUt Nyhfhjpgh> ek];fhuk;
rUt rpU\;bfNd> ek];fhuk;
jiu> fly;> capu;>
thd;> rfyKk; gilj;j
jahgu gpjhNt> ek];fhuk;

NjdpYk; ,dpik ,NaRtpd; ehkk;
jpt;tpa kJu khNk - mijj;
NjbNa ehb xbNa tUtha;
jpdKk; eP kdNk

Mj;JkNk vd; KO cs;sNk - cd;
Mz;ltiuj; njhO Njj;J - ,e;ehs; tiu
md;G itj; jhjupj;j - cd;
Mz;ltiuj; njhO Njj;J

Nghw;wpLk; thNdhu; G+jyj;Js;shu;
rhw;Wjw; fupa jd;ikAs;s

fPjk; fPjk; n[a n[a fPjk; - ifnfhl;bg; ghbLNthk;

,NaR uh[d; capu;j; njOe;jhu; my;NyY}ah
n[ak; vd;W Mu;g;gupg;Nghk; - M M fPjk;

Ntz;lhk; Ntz;lhk; mOjpl Ntz;lhk;
Xb ciuj;jpLq;fs; - jhk;
$wpd khkiw tpl;ldu; fy;yiw
Nghq;fs; fypNyahTf;F - M M fPjk;

my;NyYhah my;NyYhah my;NyYhah my;NyYhah (4)

M M my;NyYhah (4)

Sarva logathipa, namaskaram
Sarva sirusthiganae, namaskaram
Tharai, kadal, uyir,
Van, sagalamum padaitha
Thayapara pithavae, namaskaram

Thenilum inimai yesuvin namam
Divya madura mamae - atai
Thediye naadi oodiye varuvai
Thinamum nee manamae

Aathumamae en mulu ullamae - un
Aandavarai tholu thethu - innal varai
Anbu vai thatharitha - un
Aandavari tholu thethu

Potridum vanor poothalathuloor
Sathruthar kariya thanmaiyula

Geetham geetham jeya jeya geetham - kaikothi paadiduvom

Yesu rajan uyirthelunthaar halleluiah
Jeyam endru aarparipom - A... A... geetham

Vendam vendam aluthida vendam
OOdi uraithidungal - thaam
Koorina mamarai vithanar kallarai
Pongal galilayavuku - A... A... geetham

Halleluiah Halleluiah Halleluiah Halleluiah (4)

A... A... Halleluiah (4)