View Song as video Download Song as PPT

Medley 1

ve;jf; fhyj;jpYk; ve;j Neuj;jpYk;
ed;wpahy; ck;ik ehd; Jjpg;Ngd;
,NaRNt ck;ik ehd; Jjpg;Ngd; Jjpg;Ngd;
ve;j NtisapYk; Jjpg;Ngd;

MjpAk; ePNu - me;jKk; ePNu
N[hjpAk; ePNu - vd; nrhe;jKk; NeNu ---ve;j

je;jhidj; Jjpg;NghNk - jpUr;
rigahNu ftp - ghbg;ghb
je;jhidj; Jjpg;NghNk
tpe;ijaha; ekf;fde;jde;jkhd
tps;sw;fupaNjhu; ed;ik kpf kpf (2) - je;jhid

J}uk; jpupe;j rPNahNd - cidj;
J}f;fpnaLj;Jf; fuj;jpdpNye;jp
J}uk; jpupe;j rPNahNd
Muq;fs; G+l;b myq;fupj;J epd;id
mj;jd; kzthl;b ahf;fpdJ vd;id! (2) - je;jhid

jhrNu ,j;juzpia md;gha;
,NaRTf;Fr; nrhe;jkhf;FNthk;

Nerkha; ,NaRitf; $WNthk;
mtiuf; fhz;gpg;Nghk;
kh,Us; ePf;FNthk;
ntspr;rk; tPRNthk;

Entha kalathilum entha nerathilum
Nandriyaal ummai naan thuthipaen
Yesuvae ummai naan thuthipaen thuthipaen
Entha velaiyilum thuthipaen

Aathiyum neerae - anthamum neerae
Jothiyum neearae - en sonthamum neerae --- Entha

Thanthanai thuthipomae - thiruch
Sapaiyorae kavi - paadipaadi
Thanthanai thuthipomae
Vinthaiyaai namakananthanthamana
Villarkariyathoor nanmai miga miga (2) - Thanthanai

Thooram thirintha seeyonae - unnai
Thookiyeduthuk karathinilaenthi
Thooram thirintha seeyonae
Aarangal poothi alangaritha ninai
Aathan manavaathi yaakinathu ennai! (2) - Thanthanai

Dasare itharaniyin anbai
Yesuvuku sonthamakuvom

Nesamai yesuvai kooruvom
Avaraik kanpipom
Maairul neekuvom
Velicham veesuvom