View Song as video Download Song as PPT

Jebam Kaeteeraiya

n[gk; Nfl;Biuah n[ak;
je;jPiuah
js;shl tpltpy;iyNa
jhq;fpNa elj;jpdPNu

Gfpo;fpd;Nwd; ghl;Lg;ghb
Gay; ,d;W Xae;jJ
GJuhfk; gpwe;jJ
ed;wp mg;gh ey;ytNu
,d;Wk; vd;Wk; ty;ytNu

fz;zPiuf; fz;Biuah
fuk; gpbj;jPiuah
tpz;zg;gk; Nfl;Biuah
tpLjiy je;jPiuah

vgpNeru; ePu;jhidah
,Jtiu cjtpdPNu
vy;NuhaP ePu;jhidah
vd;idAk; fz;Biuah

cWjpaha; gw;wpf; nfhz;Nld;
ck;ikNa ek;gp cs;Nsd;
G+uz rkhjhdNu
NghJNk ck; rKfNk

Jebam kaeteraiya jeyam thanteeraiya
Thallada vidavilaiyae
Thaangiyae nadathinirae

Pugalgiraen paathupaadi
Puyal indru oointhathu
Puthu raagam piranthathu
Nandri appa nallavarae
Indrum endrum vallavarae

Kaneerai kandeeraiya
Karam piditheeraiya
Vinnappam kaeteeraiya
Viduthalai thantheeraiya

Ebinezar neerthaanaiya
Ithuvarai vuthavinirae
Elroyi neerthanaiya
Ennaiyum kandeeraiya

Vuruthiyai patri kondaen
Ummaiyae nambhi vullaen
Poorana samathanarae
Pothum um samoogamae