View Song as video Download Song as PPT

En Unarvinilae

vd; czu;tpdpNy fye;jtNu
vd; epidtpdpNy epw;gtNu - (2)
vd; fdtpdpNy tUgtNu
vd; ,jaj;jpNy epiwe;jtNu - (2)

ck;ik Muhjpf;fpd;Nwidah ,NaRNt - (8)

1. vd; cwtpdpy; fye;J je;ijahdPiuah
vd; tho;tpdpy; ,ize;J jiytdhdPiuah (2) - vd; czu;tpdpNy

2. vd; Mtpapy; ,ire;J xd;wha; fye;jPiuah
vd; Jauj;jpy; fye;J xs\jkhdPiuah (2) - vd; czu;tpdpNy

3. vd; jdpikapy; ,ize;J Jizaha; te;jPiuah
vd; gazj;jpy; ,ize;J ghij fhl;BdPiuah (2) - vd; czu;tpdpNy

En unarvinilae kalandhavarae
En ninaivinilae nirpavarae -- (2)
En kanavinilae varubavarae
En idhayathilae niraindhavarae -- (2)

Ummai Aarathikindraen Aiyya Yesuvae -- (8)

1. En uravinil kalandhu thanthaiyaneer aiyya
En vaalvinil inaindhu thalaivanaaneer Aiyya -- (2) -- Ummai Aarathikindraen

2. En naavinil isaindhu ondraai kalandheer aiyya
En thuyarathil kalandhu oushadhamaneeraiyya -- (2) -- Ummai Aarathikindraen

3. En thanimaiyil inaindhu thunaiyaai vandheeraiyya
En payanathil inaindhu paathaiKaatineerea -- (2) -- Ummai Aarathikindraen