View Song as video Download Song as PPT

Christmas Christmas Vanthachu

fpwp];k]; fpwp];k]; te;jhr;R
ekf;fhfNt ,NaR gpwe;jhNu (2)
NjtFkhud; G+kpapy; te;jhH
guNyhfj;ij tpl;L ,wq;fpdhH
ek;ikg;Nghy; xU kdpjuhdhH
ek;Nky; vt;tstha; md;G itj;jhH
- fpwp];k]; fpwp];k]; te;jhr;R

fsp$He;J ghbLNthk; ek;
uh[h ek;kplk; te;JjhU
,Us; ePf;f ntapr;rj;ij je;jpl
cyfj;jpd; xspaha; gpwe;jpj;jhU
tpz;zpy;; kfpik cyfj;jpd; kfpo;r;rp
rkhjhdk; vq;Fk; ngUfl;LNk
kz;zpy; cjpj;j kfpikapd;
Njtid kfpo;e;J $He;J njhOjpLNthNk

Come on rise up shine for Him
mtH xsp ek;kpNy
Let us tell His love today
cyfj;jpNy - 2

jpus; $l;l JhjHfs; Nrid
Jjpfs; thdpy; njhdpj;jplNt
gdpAk; FspUk; Kba ,utpy;
G+tpy; ek;gpf;if kyHe;jplNt
Kd;did kPJ kupahspd; ike;jd;
ghyfd; ,NaR gpwe;jpl;lhNu
ek;ik elj;jk; tPjpntsp Rliu
ek;NkhL ePjpahH ,Uf;fpwhH

There is fear no more Shame no more
mtH ngyd; ek;kpNy
Let our hearts be filled with joy
vd;Wk; vd;WNk - 2

Christmas Christmas Christmas vanthachu
Namakagavae nam Yesu pirantharae - 2

Deva kumaran puvil vandhar
Paralogathai vituranginar
Namaipol oru manithan aanar
Namel evazhlavai anbu vaithar

Kalikordhu padiduvom nam
Raja nammidam vandhetarae
Erul neeka velichaithai thandhida
Ozhlagathin ozhliyai piranthitarae
Vinnil magimai Ozhlagathin magilchi
Samathanam egum perukatumae
Mannil udhithae magimaiyin devanai
Panindhu kunindhu thozhudhiduvomae

Come on rise up shine for Him
Avar ozhli namilae
Let us tell His love today
Ozhlagathilae -- 2

Thiral kota dhudhargal senai
Thudigal vannil dhonithidavae
Paniyum kulirum mudiya eravil
Puvil nambikai mazhlardhidavae
Munnanai medhu mariyalin maidhan
Palagan yesu piranthitarae
Nammai nadathum veedivelli sudarai
Namodu nithiyar irukirar

There is fear no more Shame no more
Avar belan namilae
Let our hearts be filled with joy
Endrum yendrumae - 2