View Song as video Download Song as PPT

Athikalai Um Thirumugam

mjpfhiyapy; ck; jpUKfk; Njb
mu;g;gzpj;Njd; vd;idNa
Muhjid Jjp ];Njhj;jpuq;fs;
mg;gNd ckf;Fj; je;Njd;

Muhjid Muhjid
md;gu; ,NaR uh[Df;Nf
Mtpahd NjtDf;Nf

,e;j ehspd; xt;nthU epkplKk;
ce;jd; epidthy; epuk;G Ntz;Lk;
vd; thapd; thu;j;ij vy;yhk;
gpwu; fhak; Mw;w Ntz;Lk;

ce;jd; Vf;fk; tpUg;gk; vy;yhk;
vd; ,jaj; Jbg;ghf khw;Wk;
vd; [Pt ehl;fs; vy;yhk;
n[g tPud; vd;W vOJk;

RtpNr\ ghuk; xd;Nw
vd; Rikahf khw Ntz;Lk;
vd; Njr vy;iynaq;Fk;
ck; ehkk; nrhy;y Ntz;Lk;

ckf;Ffe;j J}a gypaha;
,e;j cliy xg;Gf; nfhLj;Njd;
Ml;nfhz;L vd;id elj;Jk;
mgpN\fj;jhNy epug;Gk;

Athikaliyil um thirumugam thei
Arpanithaen ennaiyae
Aarthanai thuthi sthothirangal
Appanae ummaku thanthaen

Aarathanai aarathani
Anbar yesu rajanukae
Aaviyana devanukae

Intha naalin ovaru nimidamum
Unthan ninaival nirambhu vendum
En vayin varthai ellam
Pirar kayam aathra vendum

Unthan ekkam virupam ellam
En ithaya thudipaga mathrum
En jeeva naatkal ellam
Jeba veeran endru eluthum

Suvisesha param ondrae
En sumaiyaga mara vendum
En desa ellaiyengum
Um namam solla vendum

Ummakuvukantha thooya paliyai
Intha udalai oppu koduthaen
Aathkondu ennai nadathum
Abisegathalae nirapum