View Song as video Download Song as PPT

Vaanangalaiyum Athin (Key: G)

thdq;fisAk; mjpd; NridfisAk;
cz;lhf;fpa ePu; xUtNu fu;j;ju;
G+kpiaAk; mjpy; cs;sitfSk;
cz;lhf;fpa ePu; xUtNu fu;j;ju;
rKj;jpuKk; mjpy; cs;sitfSk;
fhg;ghw;Wk; ePu;> ePu;xUtNu fu;j;ju;

ePu; xUtNu fu;j;ju;
ePu; xUtNu -(8)

1) jz;zPu;fisAk; jk; ifahy; mse;J
G+kpapd; kz;iz kuf;fhyhy; mlf;fp - (2)
kiyfis gpbj;J jk; ifapy; vLj;J
gu;tjq;fis juhrpy; epWj;Jk; - (2) - ePu; xUtNu

2) rhthikAs;stu; mtu; xUtNu
ru;tj;ij Ms;gtu; mtu; xUtNu - (2)
thdk; gilj;jtu; ,e;j G+kp gilj;jtu;
el;rj;jpuq;fis ngau; nrhy;yp mioj;jtu; - (2) - ePu; xUtNu

Vaanangalaiyum adhin senaigalaiyum
Undakkiya neer oruvarae Karthar
Bhoomiyaiyum adhil vullavaigalum
Undaakiya neer oruvarae Karthar
Samuthiramum adhil ullavaigalum
Kaapatrum neer, Neer oruvarae Karthar

Neer oruvarae Karthar
Neer oruvarae - 8

1. Thaneergalaiyum tham kaiyaal alandhu
Bhoomiyin mannai marakalaal adakki (2)
Malaigalai pidithu tham kaiyil yeduthu
Parvadhangalai tharaasil niruthum (2) - Neer oruvarae

2. Saavamaiullavar avar oruvarae
Sarvathai aalbavar avar oruvarae (2)
Vaanam padaithavar indha bhoomi padaithavar
Natchathirangalai peyar solli azhaithavar (2) - Neer oruvarae