View Song as video Download Song as PPT

Unga Kirubai Than Ennai (Key: F)

cq;f fpUigjhd; vd;id jhq;Ffpd;wJ
cq;f fpUigjhd; vd;id elj;Jfpd;wJ
fpUigNa fpUigNa khwhj ey;y fpUigNa - 2

1. cilf;fg;gl;l Neuj;jpnyy;yhk;
vd;id cUthf;fpd fpUig ,J
fpUigNa fpUigNa khwhj ey;y fpUigNa - 2

2. Nrhu;e;JNghd Neuj;jpnyy;yhk;
vd;id R+o;e;Jnfhz;l fpUig ,J
fpUigNa fpUigNa khwhj ey;y fpUigNa - 2

3. xd;Wkpy;yh Neuj;jpnyy;yhk;
vdf;F cjtp nra;j fpUig ,J
fpUigNa fpUigNa khwhj ey;y fpUigNa - 2

4. Copaj;jpd; ghijapnyy;yhk;
vd;id cau;j;jpitj;j fpUig ,J
fpUigNa fpUigNa khwhj ey;y fpUigNa - 2

Unga Kirubai Thaan Ennai Thangukindrathu
Unga Kirubai Thaan Ennai Nadathuhintrathu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

1. Udaikapatta Nerathillellam
Ennai Uruvaakina Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

2. Soornthu Pona Nerathillellam
Ennai Soolnthu Konda Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

3. Ontrum Illa Nerathillellam
Enakku Uthavi Seitha Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2

4. Ooliyathin Paathaiyillellam
Ennai Uyarthivaitha Kirubai Ithu
Kirubaye Kirubaye Maaratha Nalla Kirubaye - 2