View Song as video Download Song as PPT

Ummai Allamal Enaku Yarundu (Key: Dm)

ck;ik my;yhky; vdf;F ahu; cz;L -4
vd; ,Nairah my;NyY}ah -4

,d;gj;jpYk; ePNu> Jd;gj;jpYk; ePNu -2
vt;NtisAk; Iah ePu; jhNd -2 - ck;ik my;yhky;

vd; ];NefKk; ePNu> vd; MirAk; ePNu -2
vd; vy;yhNk Iah ePu; jhNd -2 - ck;ik my;yhky;

,k;ikapYk; ePNu> kWikapYk; ePNu -2
ve;ehSNk Iah ePu;jhNd -2 - ck;ik my;yhky;

Ummai allamal enaku yaar undu - 4
En yesaiyaa alleluiah - 4

Inbathilum neerae, thunbathilum neerae - 2
Evvelaiyum ayya neer thanae - 2 - Ummail allamal

En snegamum neerae, en aasaiyum neerae - 2
En ellamae ayya neer thanae - 2 - Ummai allamal

Immaiyilum neerae, marumaiyilum neerae - 2
Ennalumae ayya neer thanae - 2 - Ummai allamal