View Song as video Download Song as PPT

Ennai Nadathidum Devan (Key: Dm)

vd;id elj;jpLk; Njtd;
vd;NdhL ,Uf;f
gaNk vdf;fpy;iyNa
ehd; ek;gpLk; Njtd;
vd; JUfkha; ,Ug;gjhy;
fyf;fNk vdf;fpy;iyNa

gakpy;iy - 2 gakpy;iyNa
ek; rhu;gpy; fu;j;ju; cz;L gakpy;iyNa
gakpy;iy - 2 gakpy;iyNa
ekf;fhf Aj;jk; nra;tu; gakpy;iyNa

rpW $l;lNk eP gag;glhNj
fu;j;ju; vd;Wk; ek; Jiz epw;fpd;whu;
vjpupfs; nts;sk; Nghy; vjpuhf te;jhYk;
Mtpahdtu; nfhbNaw;Wthu;

ghijfs; vq;Fk; jilfw;fNsh
jhkjk; kl;Lk; gjpyhdNjh
Neu;topaha; ek;ik elj;jpLk; Njtd;
epr;rak; e;lj;Jthu; gakpy;iyNa

Ke;jpdij eP Nahrpf;fhNj
G+u;tkhdij rpe;jpf;fhNj
Nkyhdij eP Rje;jupf;f
Nt&d;w nra;thu; gakpy;iyNa

Ennai nadathidum devan
Ennodu iruka
Bayame enakilaiye
Naan nambidum devan
En thurugamaai irupathal
Kalakame enakilaiye

Bayamilai (2) bayamilaiye
Nam saarbil kaarthar undu bayamilaiye
Bayamilai (2) bayamilaiye
Namakaga yutham seibavaar bayamilaiye

Siru koothame nee bayapadathe
Kaarthar endrum nam thunai nirkindraar
Ethirigal vellam poal ethiraga vanthalum
Aaviyanavar kodiyethruvaar

Paathaigal engum thadaikarkalo
Thaamatham mathum bathilaanatho
Naervaliyai namai nadanthidum devan
Nitchayam nadathuvaar bayamilaiye

Munthinathai nee yosikathe
Poorvamanathai sinthikaathe
Melaanathai nee suthantharika
Vaeroondra seivaar bayamilaiye