View Song as video Download Song as PPT

Ennai Kandar Yesu Ennai Kandar (Key: G)

vd;idf; fz;lhu; ,NaR
vd;idf; fz;lhu; cs;sq;ifapy;
vd;id tiue;J nfhz;lhu;
fz;Zf;Fs;Ns vd;id itj;J
filrp tiuf;Fk; fhj;Jf; nfhs;thu;

,NaR vd; Njtd; ,NaR vd; [Ptd;
,NaR jhd; vdf;F vy;yhk; vy;yhk;

fl;ltpo;j;jhu; vd;id fl;ltpo;j;jhu;
rj;JUit mtu; Juj;jp tpl;lhu;
rhgj;ijAk; tpahjpiaAk;
rhtpdhy; ntd;W n[ak; nfhLj;jhu;

kPl;Lf; nfhz;lhu; vd;id
kPl;Lf; nfhz;lhu; ghtj;jpypUe;njd;id
kPl;Lf; nfhz;lhu;
nrhe;j gps;is vd;Wk; vd;id
cWjpg;gLj;j jk; Mtp je;jhu;

n[ak; je;jhu; ,NaR n[ak; je;jhu;
rj;JUtpd; Nky; mtu; n[ak; je;jhu;
cyfj;jpd; Nky; n[ankLf;f
tpRthrj;jpd; typik je;jhu;

Ennaik kanndaar Yesu
Ennaik kanndaar ullangaiyil
Ennai varainthu konndaar
Kannnukkullae ennai vaiththu
Kataisi varaikkum kaaththuk kolvaar

Yesu en thaevan Yesu en jeevan
Yesu thaan enakku ellaam ellaam

Kattavilththaar ennai kattavilththaar
Saththuruvai avar thuraththi vittar
Saapaththaiyum viyaathiyaiyum
Saavinaal ventu jeyam koduththaar

Meettuk konndaar ennai
Meettuk konndaar paavaththilirunthennai
Meettuk konndaar
Sontha pillai entum ennai
Uruthippaduththa tham aavi thanthaar

Jeyam thanthaar Yesu jeyam thanthaar
Saththuruvin mael avar jeyam thanthaar
Ulakaththin mael jeyamedukka
Visuvaasaththin valimai thanthaar