View Song as video Download Song as PPT

Deva Kirubai Endrum

Njt fpUig vd;WKs;sNj
mtu; fpUig vd;WKs;sNj
mtiug; Nghw;wp Jjpj;Jg;ghb
my;NyY}ah vd;whu;g;gupg;Nghk;

neUf;fg;gl;Nlhk; kbe;jplhky;
fu;j;ju;jhk; ek;ikf; fhj;jjhNy
mtu; ey;ytu; mtu; ty;ytu;
mtu; fpUig vd;WKs;sJ

rj;JU Nrid gl;rpf;f te;Jk;
Kl; nrb jd;dpy; Njhd;wpa Njtd;
ghJfhj;jhNu mtu; ey;ytu;
mtu; fpUig vd;WKs;sNj

fhupUs; Nghd;w f\;lq;fs; te;Jk;
ghupdpy; mtu; vd; ghijapy; xspaha;
vd;id elj;jpdhu; mtu; ey;ytu;
mtu; fpUig vd;WKs;sNj

nts;sk; Nghy; epe;ij Nkw;nfhs;s te;Jk;
tPud; neNfkpah Mtpia mspj;Nj
jpl ek;gpf;if ijupak; mtu; fpUig vd;WKs;sNj

epj;jpa Njtdhk; rj;jpagud;jhd;
epj;jKk; ek;Kld; ,Ug;gjhNy
mtu; ey;ytu; vd;Wk; JjpAq;fs;
mtu; fpUig vd;WKs;sNj

Deva Kirubai Endrumullathey
Avar Kirubai Endrumullathey
Avarai Potri Thuthithupadi
Halleluyah Endrarparipom

Nerukapattom Madinthidamal
Karthar Tham Nammai Kathathaley
Avar Nallavar Avar Vallavar
Avar Kirubai Endrumullathu - Deva

Sathuru Senai Thodarnthu Soolgaiyil
Bagthanam Davidin Devan Namakku
Munsendrarey Avar Nallavar
Avar Kirubai Endrumullathu - Deva

Karirul Pondra Kashtangal Vanthum
Parinil Avar Enn Pathaiyil Oliyai
Ennai Nadathinar Avar Nallavar
Avar Kirubai Endrumullathu - Deva

Vellam Pol Ninthai Merkolla Vanthum
Veeran Nehemiah Aviyai Alithey
Thida Nambikai Thairiyam Eentharey
Avar Kirubai Endrumullathu - Deva

Nithiya Devanam Sathya Paran than
Nithamum Nammudan Irupathaley
Avar Nallavar Endrum Thuthiyungal
Avar Kirubai Endrumullathu - Deva