View Song as video Download Song as PPT

Bayapadathey (Key: Cm)

gag;glhNj rpW ke;ijNa
uh[paj;ijf; nfhLj;jpLthH (2)
thHj;ijapNy cz;ikAs;stH
thf;Fj;jj;jk; khwhjtH (2)

my;NyYhah M.. Muhjid
my;NyYhah Muhjid (2)
- gag;glhNj

jhapd; fHg;gj;jpy; cd;id njupe;njLj;Njd;
caHj;JNtd; vd;wtNu (2)
kiyfs; tpyfpdhYk;
gHtjk; ngaHe;jhYk; (2)
ce;jd; fpUig NghJk; Njth (2)
- my;NyYhah
- gag;glhNj

Gjpa fhupaj;ijf; nra;jpLNtd;
vd;W thf;fspj;j ty;ytNu (2)
fpwp];Jtpy; thOk; vdf;F
vg;NghJk; ntw;wp cz;L (2)
ePq;fs; naNfhth eprp my;yth (2)
- my;NyYhah
- gag;glhNj

Bayapadathey siru manthaiyae
Rajiyathaik koduthiduvaar (2)
Vaarthaiyilae unmaiyullavar
Vakkuthattam maravathavar (2)

Halleluiah aah.. aarathanai
Halleluiah aarathanai (2)
- Bayapadathey

Thayin karpathil unnai therintheduthaen
Uyarthuvaen endravarae (2)
Malaigal vilaginaalum
Parvatham peryarnthalum (2)
Unthan kirubai pothum deva (2)
- Halleluiah
- Bayapadathey

Puthiya kariyathai seithiduvaen
Endru vakalitha valavarae (2)
Christuvil vaalum enaku
Eppothum vetri undu (2)
Neengal yehowa nisi allava (2)
- Halleluiah
- Bayapadathey